,

playdog-kanat@mail.ru - Play Dog (D.M.X.)

r-khan@mail.ru - R-Khan (Probella Centr)

aday1986@mail.ru - Zhaqau (Smerch)

s.seitmaganbetov@mail.ru - Mr Khan (Hanif)

fantom1987@mail.ru - Fantom (Ultimatum)

bo1at@mail.ru - Bula (Bolnoi Mc)